PVC windows and doors

REHAU

The REHAU Group is a world leader in the production of polymer products for the construction, automotive and industrial industries. Globally, the REHAU brand is a symbol of quality and innovation in design and system development. Their products are able to satisfy the desires of even the most demanding customers. To date, REHAU is ready to offer you a wide range of PVC profiles: from the classic five-chamber system EURO-Design 70 to the unique GENEO system.

euro-design-70
REHAU EURO-DESIGN 70
  • up to 1.3 W/m²K
  • Rw до 45 dB
REHAU BRILLANT-DESIGN
REHAU BRILLANT-DESIGN
  • up to 1.3 W/m²K
  • Rw до 45 dB
synego-fenster
REHAU SYNEGO
  • up to 1.0 W/m²K
  • Rw до 46 dB
REHAU GENEO
REHAU GENEO
  • up to 0,86 W/m²K
  • Rw = 50 dB

REHAU EURO-DESIGN 70

Абсолютна свобода в дизайна и формите в съчетание с оптимално съотношение цена-качество – всичко това важи за прозорци и врати, изработени от висококачествено PVC. Профилите се произвеждат със специалната повърхност: High-Definition-Finishing. Тази изключително гладка повърхност не е податлива на замърсявания и е лесна за почистване.

EURO-DESIGN 70 прозорци

Системата за прозорци Euro-Design 70 предлага широка гама от дизайни. Благодарение на конструктивната си ширина от 70mm, тя е идеална за прилагане и в стари сгради.

Previous slide
Next slide

REHAU BRILLANT-DESIGN

Абсолютна свобода в дизайна и формите в съчетание с оптимално съотношение цена-качество – всичко това важи за прозорци и врати, изработени от висококачествено PVC. Профилите се произвеждат със специалната повърхност: High-Definition-Finishing. Тази изключително гладка повърхност не е податлива на замърсявания и е лесна за почистване.

BRILLANT-DESIGN прозорци

С конструктивна ширина от 70mm, дебелина на външната стена 3mm и богат избор от цветове и дизайни, прозорците Brillant-Design са идеални за саниране на стари сгради. 

BRILLANT-DESIGN входни врати

С конструктивна ширина от 70mm, входните врати Brillant-Design са особено стабилни и дълготрайни благодарение на заварените ъглови фуги, цялостната стоманена рамка в крилото и армировките с голям обем. Накратко – повишена безопасност и отлична защита от взлом.

Previous slide
Next slide

REHAU SYNEGO

Абсолютна свобода в дизайна и формите в съчетание с оптимално съотношение цена-качество – всичко това важи за прозорци и врати, изработени от висококачествено PVC. Профилите се произвеждат със специалната повърхност: High-Definition-Finishing. Тази изключително гладка повърхност не е податлива на замърсявания и е лесна за почистване.

SYNEGO прозорци

PVC-системи с конструктивна ширина 80mm, прозорците SYNEGO са най-добрия избор за енергийно осъзнати клиенти. Наред с Uf-стойността до 0,94 W/m²K системата се доказва със своята икономическа ефективност и разнообразни дизайни.

SYNEGO входни врати

Профилна система с конструктивна ширина 80mm, проектирана за обков до клас на устойчивост RC3, входните врати SYNEGO осигуряват отлична защита срещу кражби с взлом. Със своята топлоизолация, висока шумоизолация, дълголетие и широка гама от цветове, тези входни врати са подходящи и за клиенти с високи изисквания.

SYNEGO плъзгане с повдигане

Профилна система с конструктивна ширина 80mm, както прозорците и входните врати SYNEGO, така и вратите плъзгане с повдигане осигуряват отлична защита срещу кражби с взлом. 

SYNEGO NL прозорци

PVC-система с традиционна дървесна визия и конструктивна ширина 120mm,  прозорците SYNEGO по нищо не отстъпват на дървените прозорци – дори ги превъзхождат с дълготрайност.

Previous slide
Next slide

RAU-FIPRO: Висококачествен и екологичен

Висококачествен материал за максимална стабилност

Фиброкомпозитния материал RAU FIPRO е разработка на REHAU. Материали от този тип вече са се доказали при най-екстремните условия във Формула 1 и в самолетостроенето. Тази технология се използва в системите GENEO. Патентованото профилно ядро, направено от RAU FIPRO, Ви осигурява максимална стабилност. Плюсът: В до 90% от случаите можем да се справим без стоманена армировка и да постигнем най-високо ниво на топлоизолация без компромиси.

Може да се рециклира

Нашият високотехнологичен материал подлежи на цялостно рециклиране. Конструкцията на профилите GENEO, която се състои от фиброкомпозитно ядро и обвивка от PVC е идеална, за да може рециклирания фиброкомпозитен материал да бъде използван отново в ядрото на профилите. 

REHAU GENEO

GENEO прозорци

Фиброкомпозитна премиум система с конструктивна ширина 86mm, GENEO Ви предлага най-добрата стабилност чрез комбинация от високотехнологичния материал с оптимизирана профилна конструкция и интегрирана усилваща система IVS. По този начин GENEO постига максимални стойности на топлоизолация Uf до 0,79 W/m²K без образуване на термо мостове и същевременно намалява консумацията на енергия с до 76%.

GENEO входни врати

Премиум система с конструктивна ширина 86mm, GENEO може да бъде изпълнена в 90% от случаите без стоманена армировка и при това без образуване на термомостове. Входната врата GENEO, комбинирана с термо модули и панели с дебелина до 53mm, постига Ud-стойност до 0,51 W/m²K.

GENEO плъзгане с повдигане

Премиум система с 86mm конструктивна ширина, GENEO плъзгане с повдигане достига до 10m широчина на елемента, 2,70m височина и само 400kg тегло, което я прави терасната врата с грандиозен вход за щедри гледки към природата и остъклената зимна градина. Що се отнася до пестенето на енергия, GENEO се доказва с изключителни топлоизолационни показатели.

GENEO INOVENT

Премиум система с интегрирана вентилация и конструктивна ширина 86mm, идеална за бърз монтаж, без никакво замърсяване: тъй като вентилационната система е интегрирана в касата, няма нужда от допълнително затваряне. При това Вашите клиенти спестяват много ценна енергия, благодарение на оползотворяване на топлината до 71%.

Contact us

REHAU EURO-DESIGN 70

Absolute freedom in design and form, combined with the optimum value for money – all of this applies to windows and doors made of high-quality PVC. Profiles are manufactured with a special surface: High-Definition-Finishing. This extremely smooth surface is dirt-proof and easy to clean.

Euro-Design 70 windows

The Euro-Design 70 window system offers a wide range of designs. Thanks to its structural width of 70 mm, it is ideal for use in older buildings.

Previous slide
Next slide

REHAU BRILLANT-DESIGN

Absolute freedom in design and form, combined with the optimum value for money – all of this applies to windows and doors made of high-quality PVC. Profiles are manufactured with a special surface: High-Definition-Finishing. This extremely smooth surface is dirt-proof and easy to clean.

Brillant-Design windows

With a construction width of 70mm, an outer wall thickness of 3mm, and a wide choice of colors and designs, Brillant-Design windows are ideal for renovating old buildings.

Brillant-Design front doors

With a construction width of 70mm, the Brillant-Design front doors are particularly stable and durable thanks to the welded corner joints, the overall steel frame in the sash, and the large volume reinforcement. In short – increased security and excellent burglar protection.

Previous slide
Next slide

REHAU SYNEGO

Absolute freedom in design and form, combined with the optimum value for money – all of this applies to windows and doors made of high-quality PVC. Profiles are manufactured with a special surface: High-Definition-Finishing. This extremely smooth surface is dirt-proof and easy to clean.

SYNEGO windows

80mm wide PVC systems, SYNEGO windows are the best choice for energy-conscious customers. In addition to the Uf value of up to 0.94 W / m²K, the system is proven with its cost-effectiveness and various designs.

SYNEGO front doors

80mm wide profile system designed for RC3 fittings, SYNEGO front doors provide excellent protection against burglary. With their thermal insulation, high noise insulation, longevity, and a wide range of colors, these front doors are also suitable for clients with high requirements.

SYNEGO lift & slide

A profile system with a width of 80mm, like the windows and the entrance doors, the SYNEGO lift & slide doors provide excellent protection against burglary.

SYNEGO NL windows

PVC system with traditional wood vision and construction width of 120mm, SYNEGO windows are not inferior to wooden windows – they are even superior in durability.

Previous slide
Next slide

RAU-FIPRO: High quality and environmentally friendly

High-quality material for maximum stability

RAU FIPRO Fibro Composite Material is a development of REHAU. Materials of this type have already proven themselves under the most extreme conditions in Formula 1 and aircraft construction. This technology is used in GENEO systems. The patented profile core made by RAU FIPRO gives you maximum stability. Plus: In up to 90% of the cases, we can handle it without steel reinforcement and achieve the highest level of thermal insulation with no compromises.

It can be recycled

Our high-tech material is fully recyclable. The GENEO profile construction, which consists of a fiberglass core and a PVC sheath, is ideal to allow the recycled fiberglass material to be reused in the profile core. We guarantee that within our ECO PULS program, we recycle and re-manufacture all re-shaped profile sections and old RAU-FIPRO windows.

REHAU GENEO

GENEO windows

The 86mm wide composite fibro composite system, GENEO, offers you the best stability through a combination of high-tech material with optimized profile construction and an integrated IVS boost system. In this way, GENEO achieves maximum Uf thermal insulation values of up to 0.79 W/m²K without thermal bridges while reducing energy consumption by up to 76%.

GENEO front doors

A premium system with a structural width of 86mm, GENEO can be implemented in 90% of the cases without steel reinforcement and the formation of thermal bridges. The GENEO entrance door, combined with thermal modules and panels up to 53mm thick, achieves an Ud value of up to 0.51 W/m²K.

GENEO lift & slide

A premium system with 86mm structural width, GENEO lift & slide reaches up to 10m element width, 2.70m height, and only 400kg weight, making it a grand entrance terrace for generous nature views and glazed winter garden. In terms of energy savings, GENEO is proven with its exceptional thermal insulation performance.

GENEO INOVENT

The Premium system with integrated ventilation and design 86mm width is ideal for quick installation without any contamination. Since the ventilation system is integrated into the doorframe, no further closure is required. At the same time, your customers save a lot of valuable energy, thanks to heat recovery of up to 71%.

Свържете се с нас